Lisenssisopimus SIMPLITEC-tuotteille (EULA)

1. Määritelmät:

Tämän lisenssisopimuksen puitteissa ovat voimassa seuraavat määritelmät:

1.1 ”SIMPLITEC-tuote” tarkoittaa tämän sopimuksen puitteissa lisensoitua tuotetta, joka koostuu ohjelmistosta ja mahdollisista muista sisällöistä.

1.2 ”Ohjelmisto” tarkoittaa SIMPLITEC-tuotteen sisältämää ja tämän sopimuksen puitteissa lisensoitua tietokoneohjelmaa kohdekoodimuodossa, mukaan lukien kaikki päivitykset ja laajennukset, mutta lukuun ottamatta mukana toimitettuja sisältöjä.

1.3 ”Tietokone” tarkoittaa jokaista fyysistä tai virtuaalista laitetta, joka voi työstää tietoja ohjelmoitavan laskentasäännön avulla (esim. pöytätietokone, kannettava tietokone, työpiste, virtuaalikoneen instanssi jne.), yhdessä prosessorin tai moniydinprosessorin kanssa. Verkostojen kohdalla pätee seuraava: Jos eri verkkotietokoneilta on pääsy palvelimelle, jolle SIMPLITEC-tuote on asennettu, jokainen näistä verkkotietokoneista (työasemista) katsotaan tietokoneeksi tämän lisenssisopimuksen tarkoittamalla tavalla, eli jokaiselle verkkotietokoneelle saatetaan tarvita erillinen lisenssi.

1.4 ”Päivitykset” tarkoittavat tässä sopimuksessa SIMPLITEC-tuotteen täydennysversioita.

1.5 ”Lisenssipaikka” tarkoittaa asiakkaan tietylle tietokoneelle kohdistettua lisenssiä SIMPLITEC-tuotteen aktivoinnin jälkeen.

1.6 ”Lisenssin voimassaoloaika” tarkoittaa SIMPLITEC-tuotteen sopimuksen mukaista käyttöaikaa. Se alkaa sarjanumeron ensimmäisen aktivoinnin yhteydessä ja päättyy kyseisessä tarjouksessa ilmoitetun ajanjakson päättyessä.

 

2. Sopimuksen kohde:

2.1 SIMPLITEC tarjoaa sinulle (”Asiakas”) tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla lisenssin voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen ja ei-alalisensoitavan oikeuden käyttää kyseistä SIMPLITEC-tuotetta sarjanumerossa ilmoitetulla määrällä tietokoneita. Ohjelmistoa saa käyttää myös kaupallisesti. Teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut suojaavat oikeudet säilyvät SIMPLITECillä. Hyväksyt SIMPLITECin teollis- ja tekijänoikeudet ohjelmistoon ja sisältöihin, varmuuskopioihin ja dokumentaatioon. Vastuu SIMPLITEC-tuotteen sopimuksenmukaisesta käytöstä on ohjelmiston ostajalla.

2.2 Päivitysten kohdalla pätee seuraava: Ainoastaan perustuotteen omistajalla on oikeus hankkia vastaavat päivitykset. Päivitysten käyttö on riippuvainen siitä, että olet perustuotteen omistaja ja käyttäjä. Päivityksen luovuttaminen irrallisena kolmannelle osapuolelle ei sen vuoksi ole sallittua.

 

3. Asennus ja aktivointi:

3.1 SIMPLITEC-tuotteen mukana saat yksilöllisen sarjanumeron, joka on syötettävä asennuksen yhteydessä. Lisäksi on suoritettava kertaluonteinen aktivointi verkossa. Sarjanumeron avulla voit aktivoida SIMPLITEC-tuotteen sarjanumeroon tallennetulle määrälle tietokoneita; jokaiselle tietokoneelle määritetään tällöin lisenssipaikka. Jos sarjanumeroon tallennettujen lisenssipaikkojen määrä ylitetään, uusi aktivointi edellyttää, että yksi lisenssipaikka otetaan ensin pois käytöstä.

 

4. Lisenssin tarkistus

Yksittäiset SIMPLITEC-tuotteet vaativat lisenssin vahvistamisen säännöllisin väliajoin. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että ohjelmistoa käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä varten tarvitaan Internet-yhteys.

 

5. Kopiointi- ja vuokrauskielto; Muutoskielto

5.1 SIMPLITEC-tuotetta sekä kirjallista dokumentaatiota ei saa kopioida kokonaan eikä osittain. Poikkeuksena on kopion luominen varmuuskopiointitarkoituksissa.

5.2 SIMPLITEC-tuotetta sekä kirjallista dokumentaatiota ei saa missään tapauksessa rahanansaitsemistarkoituksessa vuokrata tai asettaa muussa muodossa ulkopuolisten käyttöön maksua vastaan. Tämä koskee myös vuokrausta esiasennetussa muodossa tietokoneella, joka annetaan rahanansaitsemistarkoituksessa ulkopuolisen käyttöön maksua vastaan.

5.3 Saksan tekijänoikeuslain UrhG:n 69d ja 69e §:ien mukaan ohjelmistoon ei saa tehdä tai teettää mitään muutoksia. Ohjelmistoa ei myöskään saa purkaa rakenneosiinsa, muuntaa kohdekoodiksi, purkaa sen koodausta, jäljitellä sitä tai käyttää muulla tavoin muuten kuin sopimuksessa sovitulla tavalla.

 

6. Siirtäminen ja sivusopimukset:

Tämän lisenssisopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmannelle osapuolelle on sallittua vain SIMPLITECin suostumuksella, ellei kyse ole oikeutetun henkilön laillisesti hankitun SIMPLITEC-tuotteen luovutuksesta. Laillisesti hankitun SIMPLITEC-tuotteen luovuttaminen tällä tavalla edellyttää, että oikeutettu hävittää kaikki mahdolliset varmuuskopiot ja asennukset ja että kolmas osapuoli hyväksyy nämä lisenssiehdot.

 

7. Takuu ja vastuu:

7.1 Tiedät, että tekniikan nykyisessä tilassa ohjelmisto-ohjelmien ja niihin kuuluvan dokumentaation virheitä ei voida poissulkea kokonaan, eikä tietojenkäsittelyohjelmia ole mahdollista kehittää niin, että ne olisivat täysin virheettömiä kaikissa käyttöolosuhteissa ja kaikissa asiakkaan vaatimuksissa tai toimisivat yhdessä ulkopuolisten ohjelmien ja laitteistojen kanssa. SIMPLITEC ei takaa tiettyjen ominaisuuksien toimivuutta tai käyttösopivuutta asiakkaan suunnitellussa yksilöllisessä käyttötarkoituksessa.

7.2 Maksullisten tuotteiden ja palvelujen kohdalla SIMPLITEC vastaa omasta tai edustajiensa lievästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista - myös sopimuksen ulkopuolella - vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi erityisen tärkeää sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

7.3 Jos sopimuksen jotain olennaista velvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on olemassa olevan sopimuksen perusteella yleisesti odotettavissa, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vahinko kohdistu henkeen, kehoon tai terveyteen, jolloin kyseessä on pakottava vastuu.

7.4 SIMPLITEC ei vastaa asiakkaan hallitsemista vahingoista tai vahingoista, jotka asiakas olisi voinut estää kohtuullisin toimenpitein. Tietojen hävitessä SIMPLITEC vastaa vain varmuuskopioitujen tietojen palautuksesta aiheutuvista kuluista.

7.5 Edellä olevista määräyksistä huolimatta SIMPLITECin vastuu on joka tapauksessa rajoitettu nelinkertaiseen lisenssimaksuun tai myyntihintaan vahinkotapausta kohti. Tämä rajoitus ei koske vaurioita, jotka SIMPLITEC on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

7.6 Maksuttomien tuotteiden ja palvelujen kohdalla takuu asia- ja oikeusvirheissä on rajoitettu maksuttomissa luovutuksissa ainoastaan siihen, jos SIMPLITEC on vaiennut virheistä tahallisesti. Muu SIMPLITECin vastuu maksuttomissa luovutuksissa rajoittuu tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen.

7.7 Nämä ehdot eivät koske tuotevastuulain mukaista vastuuta.

7.8 Edellä olevat määräykset eivät muuta todistustaakkaa asiakkaan haitaksi.

7.9 Mikäli SIMPLITEC-tuotteet sisältävät toimintoja, jotka toimivat verkkopalvelimen kautta, SIMPLITEC pidättää itsellään oikeuden tarjonnan päättämiseen koska tahansa. Käytettävyyttä ei taata.

 

8. Muiden valmistajien lisenssimääräykset:

Jos SIMPLITEC-tuote sisältää erillisen toisen valmistajan ohjelmiston tai sen mukana tulee erillinen ohjelmisto, tai jos SIMPLITEC-tuotteessa on linkkejä kolmannen osapuolen tarjoajiin, on lisäksi huomioitava mukana tulevan erillisen ohjelmiston valmistajan lisenssiehdot tai kolmannen osapuolen tarjoajien lisenssi- ja muut käyttöehdot. Mikäli SIMPLITEC-tuote sisältää erillisen ohjelmiston, kyseiset lisenssiehdot löytyvät vastaavasta tiedostosta.

 

9. Tuki:

Takuuajan aikana SIMPLITEC tarjoaa rekisteröidyille käyttäjille sähköistä Internet-tukea saksaksi ja englanniksi. Tämä sisältää vastaamisen asennusta koskeviin kysymyksiin tai asennusongelmien korjaamisen Internetin tai sähköpostin avulla. Teknisen tuen antaminen on SIMPLITECin yksinomaisessa harkinnassa, eikä se liity mihinkään takuuseen.

 

10. Muuta:

10.1 Tämä sopimus on osapuolten sopimuksen kohdetta koskeva koko sopimus. Sivusopimuksia ei ole olemassa. Mikään SIMPLITECin tai SIMPLITEC-työntekijän antama suullinen selvitys ei voi muuttaa tai kyseenalaistaa lisenssiehtojen vaikutusta.

10.2 Jos tämän sopimuksen yksittäiset tai useammat määräykset ovat mitättömiä tai menettävät voimassaolonsa, ei se vaikuta sopimuksen muihin osiin. Mitättömän määräyksen tilalla käytetään korvaavaa määräystä, joka vastaa tarkoitettua tavoitetta mahdollisimman tarkasti. Oikeuspaikka on Saksan liittotasavalta.